Total Pageviews

Saturday, September 20, 2014

වකුගඩු රෝගයේ මරණීය මාවතwmg f,v-ÿla lkaordjla je<`ÿfKa wehs@

,xldfõ ñksiqka w;r" yoj;a frda." ms<sld" wêl reêr mSvkh" Èhjeähdj" jl=.vq frda. wdÈh fï ;rï me;sr hkakg mgka .;af;a" 1960 oYlfha isg h' tkï" rfÜ lDIsl¾udka;h ji-úi imsß zkùk f.dú;eklgZ ;,a¨lr oeófuka miqj h' kùk f.dú;ek Tiafia rg ji-úfika msreKq f,djlg weo f.k .shd muKla fkdfõ' thska ,la jeishkaf.a wydr fõ, fukau Ôjk rgdj o Wvq-hál=re flßKs' wka;sfï § rgg b;sß jQfha" ukaofmdaIKh fukau" kSrla;sh o iys; urKSh f,v lkaordjla muKsæ tneúka" ji-úi imsß kùk f.dú;ek;a" j;aufkys olakg ,efnk f,v-ÿla iïNdrh;a w;r iïnkaOhla ke;ehs lshkakg mq¿jkalula ke;æ


kùk f.dú;ek ,xldjg 
lvd jeÿfKa flfia o@
 zkùk f.dú;ekZ hkq" f,dj zyß; úma,jfhaZ l;d mqj;hs' fojeks f,dal hqoaOfhka miqj f,dj jeäjk ck.yKhg wdydr imhkafka flfia o@ hkqfjka cd;Hka;r uÜgfï l;sldj;la we;s úh' iqm%lg zf*daâZ iy zfrdlfm,¾Z hk weußldkq iud.ïj, iydh o we;sj l;sldj bÈßhg f.k .sfha" tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkhhs' Bg wkqnoaO zf,dal wdydr yd lDIsl¾u ixúOdkhZ ^FAO& fï i`oyd jev ms<sfj,la ilia lf<a h' bka lshejqfKa" tf;la mej;s iïm%odhsl nj-fnda.j,g iy j.d rgdjkag f,dj jeäjk ck.yKhg wdydr iemhSug mq¿jkalula ke;s njhs' tneúka kj jeä ÈhqKq l< nj-fnda. ksmoúh hq;= nj;a" tajd j.d lsÍu i`oyd lD;su ridhksl fmdfydr" lDIs ridhk iy g%elag¾" ridhk bisk hka;%" wiajkq fk,k hka;%" wd§ lDIs WmlrK o iemhsh hq;= nj;a" ;Skaÿ flßKs'

ta wkqj" f*daâ iy frdlfm,¾ hk weußldkq iud.ïj, wkq.%yh o we;sj 1960 jif¾ ms,smSkfha § zcd;Hka;r iy,a m¾fhaIKdh;khZ ^IRRI& msysgjkq ,eìKs' Tjqyq f,dj mqrd ;snqKq mdrïmßl ù m%fNao tla /ia l<y' tajdfhys .;s ,laIK Wlyd .ksñka" ù Ydlfha jHqyh fjkia fldg jeä wiajekakla ,efnk kj ù m%fNao ksmojQy' kj jeä ÈhqKq l< ù Ydl" mßirhg Tfrd;a;= ÿkafka ke;' tneúka tajd j.d lsÍug lD;su fmdfydr" lD;su lDIs ridhk wdÈh wjYH úh' ìï ieliSu g%elag¾j,g mejßKs' wiajkq fk,k hka;% iy lDIs ridhk Èhr bisk hka;% o ìys úh' 1960 oYlh wdrïNfha isg fï ish,a, f,dj mqrd jHdma; flßKs' th zyß; úma,jhZ hk wdl¾IKSh kdufhka y`ÿkajkq ,eìKs' wêl wiajekakla f.k fok kj jeä ÈhqKQ l< ù m%fNao Tiafia f,dj jeäjk ck.yKhg wdydr iemhSu;a" id.skak f,dúka ;=rka lsÍu;a tys f;audj jQ nj" uy by<skau m%pdrh flßKs' f,dal wdydr iy lDIsl¾u ixúOdkh iy weußldkq nyqcd;sl iud.ï tlaj" yß; úma,jh je<`o .kakehs ;=kajk f,dalfha rgj,g" wdKavq uÜgñkau n,mEï l< nj m%lg h'

fï w;r f*daâ" frdlfm,¾" fíh¾" fudkaiekafgda" wd§ weußldkq fyda weußldkq l`ojqf¾ nyqcd;sl fjf<`o iud.ï" w¨;a f.dú;ekg wjYH ridhksl fmdfydr" lDIs ridhk" kj îc" iy g%elag¾ jeks hka;% ksmoùfï ysvei mqrjñka ,dN Wmhd .;ay'

,xldjg o ji úi imsß kùk f.dú;ek lvd jeÿfKa Tkak Tfydu h' 1960 oYlfhka miqj h' thska foaYSh mdrïmßl ù j¾. muKla fkdj" iïm%odhsl j.d l%u o" f.dú;eka rgdj o" wdydr rgdj o" Ôjk rgdj o ke;a;gu ke;sù .sfha h' oeka uq¿ rgu ji úi imsß f.dú;ekl kshe,S isá;s' oeka uq¿ rgu" bka ksmefhk ji úi uqiq wdydr j<`oñka isá;s'

kùk f.dú;ek jQ l,S" jeä wiajekaklao iu. yß; úma,jh úiska wmg ÿka zurKSh ;Hd.hlaZ jekakæ

udrdka;sl" ksoka.; jl=.vq frda.h
uQ,sl o;a; yd f;dr;=re igyka
2014$01$13

·        idudkHfhka jl=.vqj,g ydks jkafka" Èhjeähdj" reêr mSvkh jeks frda.S ;;a;ajhka fya;=fjks' tfia fkdjk ;;a;ajhka ksid jl=.vqj,g ydks jQ frda.Ska ms<sn`oj" 1993 jif¾ isg wkqrdOmqrh Èia;%slalfhka jd¾;d úh' frda.Ska ixLHdj l%ufhka by< hk nj o" urK ixLHdj o jeäjk nj o fy<s úh'
·        frda.h" nrm;, .eg¿jla jQ w;r" th zrcrg ksoka.; jl=.vq frda.hZ (CKDu.) kñka y`ÿkajkq ,eî h'
·        frda.hg fya;=j ^frda. ksOdkh& fidhd úúO m¾fhaIK l< o" Bg ksYaÑ; fya;=jla fidhd .kakg neß úh' ta .ek úúO jdo újdo ;sìKs'
·        ffjoH jika; mS' Èidkdhl uy;d" jir 2000-2001 iufha wkqrdOmqr uy frdayf,a i¾jdx. frda. úfYaI{ ffjoHjrhd f,i lghq;= lf<a h' tl, Tyq o wkqrdOmqr Èia;%slalfha jl=.vq frda.h ms<sn`oj m¾fhaIK lf<a h' ta wkqj" frda.h jHdma;sh fufia úh'

j¾Ih

frda.Ska ixLHdj     

urK ixLHdj
    1996
     745
    136
1997
 746
119
1998
1102
138
1999
1267
167
2000
1354
202
·        uQ,dY%h-l;=jrhdf.a zÿmam;a n;g jiZ lD;sfhks'  
·        ffjoH jika; mS' Èidkdhl uy;d fy<slr .;a wkaoug" tl, frda.Ska jeäu ixLHdjla jd¾;d jQfha ueojÉÑh m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYfhks' tys úiQjka f.ka wvlf.a muK jl=.vq krlaù ;sìKs'
·        ffjoH jika; mS' Èidkdhl uy;df.a ks.ukh jQfha" ridhksl fmdfydr iy m<sfndaOkdYlj,ska  tk úI iys; ridhksl j¾." c,hg uqiqùu ksid frda.h yg .kakd nj h' tu úI w;r" zleâñhïZ kue;s ner f,dayh o jk nj fyf;u lshd isáfha h'
·        frda.h lDIsld¾ñl m%foaYj, me;srhdu" úfYaI;ajhla jQfha h' tneúka fndfydu fofkla iel lf<a" th lDIs ridhkj, tk úI ksid we;s jk njhs'
·        fï jk úg ksoka.; jl=.vq frda.h" W;=re ueo" W!j iy jhU hk m<d;aj, me;sr hñka ;sìKs'

wdiksla wdkafoda,kh iy 
W.H.O. m¾fhaIKh

·        rcrg úYajúoHd,fha fcHIaG lÓldpd¾h ffjoH pkak chiquk uy;d we;=¿ rcrg úYajúoHd,fha msßila" le,Ksh úYajúoHd,fha uydpd¾h m%shdKs mrK.u" uydpd¾h k,Ska o is,ajd uy;d we;=¿ msßila iu. tlaj" frda.hg fya;=j fidhd .ekSu msKsi úêu;a m¾fhaIKhla werUQy' tys jd¾;dj 2010 jif¾ § ksl=;a flßKs' lDIs ridhk Tiafia fmdf<djg tl;= jk zwdikslaZ kue;s W.% úI ldrlh ksid frda.h yg .kakdnj o" zleâñhïZ wd§ ner f,day mjd Bg n,mdk nj" thska lsheúKs'
·        Tjqkaf.a fidhd .ekSu b;du;a wdkafoda,khlg ;=vq ÿkafka h' iuyre ta jd¾;dj ms<s fkd .;ay' úúO jdo újdo we;súKs' lDIs ridhk iud.ï thg tfrys jQy' rch jd¾;dj .Kka .;a njla fkd fmkqKs' tfia jqj;a" lDIs ridhkj,g tfrysj úfrdaO;d jHdmdr we;s úKs'
·        bka miqj" f,dal fi!LH ixúOdkh (WHO) o rcrg jl=.vq frda.h ms<sn`oj m¾fhaIKhla lf<a h' th fufyhjQfha" tys fnda fkdjk frda. md,kh iy l<ukdlrKh ms<sn`o iïnkaëldßld" uydpd¾h Ydka;s fukaäia uy;añhhs' m¾fhaIKfha jd¾;d" 2011 iy 2012 hk j¾Ij, ksl=;a úh' c,hg iy mig uqiqjqKq zwdikslaZ kue;s ridhksl úI ksid rcrg-W!j udrdka;sl jl=.vq frda.h we;s jk nj" bka fy<s flßKs' ñh.sh jl=.vq frda.Skaf.a ysi flia iy ksh fmd;=j, o wdiksla ;sìKehs" jd¾;dfõ i`oyka úh' jd¾;dj rchg Ndr fokq ,eî h'
·        2012 foieïn¾ jkúg" rch f,dal fi!LH ixúOdk jd¾;dj hï muKlg ms<s.;a njla fmkakqï lf<a h' f.dùka ldnksl fmdfydrj,g Wkkaÿ lrùu" mdrïmßl foaYSh ù j¾. j.d lrkakg fm<Uùu" frda.h me;sr we;s m%foaYj,g msßisÿ mdkSh c,h ,nd fokakg lghq;= lsÍu" wdÈfhka ta nj fmkqKs' fi!LH wud;H ffu;%Smd, isßfiak uy;d 2013 jir t<fUk úg mejiqfõ" rch f,dal fi!LH ixúOdk jd¾;dfõ ks¾foaY l%shd;aul lrñka isák njhs'
·        flfia fj;;a" wdiksla ms<sn`o wdkafoda,kh md¾,sfïka;=j olajdu me;sr .sfha h' 2012$11$22 Èk mej;s md¾,sfïka;= WmfoaYl ldrl iNdfõ §" m%Yakhg ms<shï fh§u msKsi zúoaj;a lñgqjlaZ m;a lrk f,i" lDIsl¾u wud;HxYfha f,alï ví,sõ' il,iQßh uy;dg ksfhda. flßKs' lñgqjg idudðlhka oi fofkls'
·        lñgqj bÈßm;a l< ks¾foaY wkqj" rch 2013$04$07 jeks od zlaf,dafrd*hsßf*diaZ" zfm%dmks,aZ iy zldnß,aZ hk ridhksl j,akdYl iy lDñkdYl ,xldjg wdkhkh lsÍu ;ykï lf<a h' ridhksl j¾. ;=ku" jl=.vq frda.Skaf.a uq;%j, wka;¾.; nj" f,dal fi!LH ixúOdk jd¾;dfõ i`oyka jk nj o" lDIsl¾u wud;HxYh 2013$04$08 Èk ksl=;a l< ksfõokfhys i`oyka úh' bka miqj úoaj;a lñgqfjys jd¾;dj o t<s oelaúKs'
jl=.vq frda.Ska ixLHdj
·        rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh (G.M.O.A.) fmkajd fok wkaoug" ksoka.; jl=.vq frda.h iïnkaOfhka ksYaÑ; ixLHdf,aLK jd¾;d ke;' cd;sl uÜgñka f;dr;=re yd o;a; tla /ia lsÍula ke;slu" Bg fya;=jhs' tneúka" frda.h ms<sn`o m¾fhaIK fyda m%;sldr lrk yd" ta .ek Wkkaÿjla olajk úúO md¾Yj bÈßm;a lrk f;dr;=re muKla olakg ,efí'

tn`ÿ uQ,dY% lsysmhl f;dr;=re my; oelafõ'

rcrg úYajúoHd,fha wdpd¾h ffjoH pkak chiquk uy;d
·        2013$08$18 Èk jk úg jd¾;dù we;s iuia; frda.Ska ixLHdj-32"800 ls'
·        tfy;a rg mqrd isák frda.Ska ixLHdj 1"80"000 la njg weia;fïka;= flf¾'
·        jd¾;dù we;s iuia; frda.Ska ixLHdfjka 31"600 lau jd¾;d jkafka wkqrdOmqrh$fmdf<dkakrej$l=reKE., hk Èia;%slalj,sks'
·        l=reKE., Èia;%slalfhka muKla frda.Ska 9827 la jd¾;d ù we;'
·        nÿ,a, Èia;%slalfha iuia; ck.yKfhka ishhg 22'9la o"
   ^,xld§m-2014$04$23 nodod&
·        fmdf<dkakrej Èia;%slalfha iuia; ck.yKfhka ishhg 20'6la o frda.hg f.dÿrej isá;s' ^,xld§m-2014$04$23 nodod&


W!j m<d;a iNdfõ fi!LH wud;HxY f,alï" ikaOHd wUkaj, uy;añh ^2013$08$22 Èk ÿrl;kfhka mejiQ f;dr;=re&
·        .srd`ÿrefldaÜfÜ jl=.vq frda. idhkhg ,shdmÈxÑù we;s iuia; frda.Ska ixLHdj-2618 ls'
·        tfy;a m<df;a isák iuia; frda.Ska ixLHdj 3000 la nj úYajdi flf¾'

rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh
·        rg ;=< isák iuia; frda.Ska ixLHdj 1"50"000  la nj úYajdi flf¾'
f,dal fi!LH ixúOdk jd¾;dj-2012 uehs
·        W;=re ueo m<df;a iuia; ck.yKfhka ishhg 15'5 la frda.hg f.dÿrej isá;s'
rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.ufha uOHu ldrl iNsl yd udOH m%ldYl ffjoH kùka o fidhsid uy;d
·        W;=re ueo m<df;a uq,ska isá iuia; frda.Ska ixLHdj tys ck.yKfhka ishhg 03 ls' miqj th ishhg 13 olajd o" 2012 uehs jk úg ishhg 15'5 la olajd o j¾Okh ù we;'
rcrg úYajúoHd,fha ffjoH mSGdêm;s uydpd¾h isisr isßnoaok uy;d
·        mQ¾K j,a kdYlj, wvx.= z.a,hsfmdfiaÜZ" wdiksla we;=¿ ner f,day iy lsjq,a c,fha tl;=fjka udrdka;sl jl=.vq frda.h we;s lrk nj" weußldfõ le,sfmdakshd rdcH úYajúoHd,fha ffjoH úoHdj ms<sn`o uydpd¾h ir;a .=K;s,l iy ,xldfõ rcrg úYajúoHd,fha ffjoH pkak chiquk hk uy;ajre 2013 § l< m¾fhaIKhl § wkdjrKh úh' le,sfmdakshd rdcH úYajúoHd,fha § l< m¾fhaIKh i`oyd" tu úYajúoHd,fhka úYsIaG;d iïudkhla ,eìKs' ta ksñ;af;ka 2014 wm%sfh,a 22 jeks od fld<U § W;aijhla meje;a úKs' tys  l< l;dfõ §" rcrg úYajúoHd,fha ffjoH mSGdêm;s uydpd¾h isisr isßnoaok uy;d mejiqfõ fï jk úg Èjhsfka jl=.vq frda.Ska 78"775la y`ÿkd f.k we;s njhs' bka 16"275lau uE;l § fidhd .;a wh njhs' ^,xld§m-2014$04$23 nodod&

urK ixLHdj
·        fi!LH yd ffjoH wxYj, jHjydrh wkqj" 1993 jif¾ isg fï olajd ñhf.dia we;s iuia; ksoka.; jl=.vq frda.Ska ixLHdj 25"000 la muK fj;shs lsh;s'
·        uydpd¾h iqks,a úu,r;ak uy;d l< m¾fhaIKhl o;a; Wmqgd olajñka" rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.ufha iNdm;s" úfYaI{ ffjoH wkqreoaO mdfoKsh uy;d mjik wkaoug" frda.h ksid uilg ,xldfõ 400 la ñhh;s' th Èklg 13 ls'

frda.h jHdma;ù we;s m%foaY
·        W;=reueo m<df;a" wkqrdOmqrh" fmd<dkakrej hk Èia;%slal
·        W!j m<df;a" nÿ,a, iy fudKrd., hk Èia;%slal ^yïfn.uqj$je,a,jdh$nq;a;,$;Ku,aú,$.srd`ÿrefldaÜfÜ&
·        W;=re m<df;a hdmkh Èia;%slalh
·        jhU m<df;a l=reKE., ^ksljeráh$uyj$hdmyqj& iy mq;a;,u Èia;%slal
·        uOHu m<df;a ud;f,a Èia;%slalh ^ú,a.uqj$fyÜáfmd<&
·        ol=Kq m<df;a yïnkaf;dg Èia;%slalh ^¨Kq.ïfjfyr$;siaiuydrduh&
rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.ufha ueÈy;aùu

·        2014 ckjdßh jk úg" udrdka;sl ksoka.; jl=.vq frda.fhka ñ§fï ux fiùu msKsi" rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh ueÈy;aj isáfha h' Tjqka mjik wkaoug" th oeka cd;sl m%Yakhlaj we;s neúka zrcrgZ hk ye`Èkaùu bj;al< hq;= h'
·        th cd;sl m%Yakhla fia i,ld" frda.h fi!LH wud;HxYh uÜgfuka zksÍlaIK frda.hlehsZ m%ldYhg m;alr" wfkl=;a fnda fkdjk frda. fuka ksÍlaIKh l< hq;= h' frda.h" ta iu.u zksjdrK fi!LH jev ms<sfj,lgZ hg;a l< hq;= fõ'
·        frda.h iïnkaOfhka cd;sl uÜgfuka ixLHdf,aLK" o;a; yd f;dr;=re /ia lsÍfï tallhla msysgq úh hq;= h'
·        fuf;la flreKq m¾fhaIK u.ska frda. ksOdkh ms<sn`oj hï wjfndaOhla wmg ,eî ;sfí' tfyhska frda. ksOdkh fidhd ;jÿrg;a l,a ueßh hq;= fkdfõ' wm oeka l< hq;af;a" frda.h je<`ÿKq whg m%;sldr lsÍuhs'  ta iu.u" frda.h je<f`ok ux wyqrd oukakg lghq;= lsÍuhs'
·        ta i`oyd l< hq;= fyd`ou foh jkafka" lDIs ridhk Ndú;fhka bj;aù" ldnksl f.dú;ek u; hefmk" mdrïmßl" foaYSh ù we;=¿ wfma nj fnda. j.djg fm< .eiSuhs'
·        fï iïnkaOfhka Tjqka fhdackd 13 la rchg Ndr § ;sfí'

uilg ,xldfõ 400 la ñhh;s
tfia ;sìh§;a ,dxflah f.dú;ek ;ju hefmkafka ji-úi imsß wdkhksl lD;su lDIs ridhk iy lD;su fmdfydr u; h' wdKavqj o ji-úi imsß f.dú;ek rfgka w;ayrjkakg hk njla fyda" úI iys; lDIs ridhk f.kaùu ;ykï lrkakg hk njla o fmfkkakg ke;' f.dùkag ji-úfika f;drj nj fnda. j.d lrkakg ;rï lDIsld¾ñl jHqyhla" rg ;=< ks¾udKhù we;s njla o fkd fmfkhs' tneúka fo-fldaáhlg wêl ,xld jdiSkag oeka" ;jÿrg;a ji-úi j<`oñka  iS;, urKhla lrd msh ukskakg isÿù ;sfí' udrdka;sl jl=.vq frda.h rfÜ nyq;rhla fiiq Èia;%slalj,g o me;sr hdfï ìysiqKq m%jK;djhla we;sfjñka hdu" Bg fya;=jhs


ner f,day mig tla jkafka flfia o@
lD;su ridhksl m,sfndaOkdYl iy lD;su ridhksl fmdfydr jeä jeäfhka Ndú; lsÍu ksid úI ner f,day f.dú ìïj,g tla jk nj" j¾;udkfha úoHd;aul ms<s .ekSuhs'

,xldfõ lDIs ridhk Ndú;h
·        2013$12$10 jeks Èk" rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.ufha ks,OdÍka msßila" fld<U f,dal fi!LH ixúOdk ld¾Hd,fha §" tys fnda fkdjk frda. md,kh iy l<ukdlrKh ms<sn`o iïnkaëldßld" uydpd¾h Ydka;s fukaäia uy;añh yuq jQy' tys § oek .kakg ,enqfKa" YS% ,xldj lDIs ridhk Ndú;h w;ska f,dj by<u ;ekg m;aù we;s njhs'

rg
lDIs ridhk tall .Kk
,xldj
285
nx.a,dfoaYh
164
bkaÈhdj
153
ñhekaud¾
 11
N+;dkh
 09
ldïfndach
 08
;dhs,ka;h
 08
fkamd,h
  07

fuhska fmfkkafka" j¾;udk ,xldfõ w;sYhskau wêl f,i lD;su lDIs ridhk iy lD;su ridhksl fmdfydr Ndú; lrk njhs' th úI iys; ner f,day wêl f,i mig tl;= ùug n,mdhs'

fmdfydr Ndú;dj    
2012 jif¾  Y%S ,xld uy nexl= jd¾;djg wkqj" ,xldfõ ù j.d l< iuia; ìï m%udKh fylaghd¾ 10"67"000 ls' ta i`oyd ridhksl fmdfydr fuá%la fgdka 4"09"000 la Ndú;lr ;sfí' thska ,enQ ù wiajekak" fuá%la fgdka 38"46"000 ls' wiajekafka M,odhs;djh fylaghd¾ tllg ù lsf,da .%Eï 4353 ls' fï wkqj" fylaghd¾ tllg lsf,da .%Eï 4353 l ù wiajekakla ,nd .ekSu i`oyd" ridhksl fmdfydr lsf,da .%Eï 383'317 la muK Ndú;lr we;'

fmdÿfõ .;a l," 2001 jif¾ isg 2011 jk úg ridhksl fmdfydr wdkhkh fuá%la fgdka 4"61"000 lska by< f.dia ;sfí' 2011 jif¾ § muKla fuá%la fgdka 8"01"000 l ridhksl fmdfydr f;d.hla wfma rgg f.kajd we;s nj" uy nexl= jd¾;dfõ i`oyka fõ'

2002 jif¾ isg 2012 olajd jQ  tfldf<dia jir ;=< ù j.dfõ fmdfydr Ndú;h o fuá%la fgdka 52"000 lska by< ke.af.a h' tu ld,h ;=< ù j.d fylaghdrhlg jegqKq iuia; ridhksl fmdfydr m%udKh lsf,da .%Eï 4619 ls' th jirlg .Kka ne¨j fyd;a" jirlg fylaghdrhlg jeà we;s fmdfydr m%udKh lsf,da .%Eï 419 ls'

fï lreKqj,ska fmkS hk ldrKh jkafka" wm" wmf.a ù wiajkq Odß;dj ,nd .ekSu i`oyd ridhksl fmdfydr wêl m%udKhla Ndú; lrñka isák njhsæ Bg iß,k ;rï wiajkq M,odhs;djhla o wmg ke;'

leâñhï m%Yakh
2013 jif¾ cQks udifha §" ,xldfõ wdydrhg .kakd iy,aj, zleâñhïZ kue;s úI iys; ner f,dayh" ñksia mßfNdackhg wys;lr uÜgñka wvx.=j we;s njg lreKq fy<sorõ úh' fï nj fidhd .eKqfka" reyqKq úYaj úoHd,fha i;a;aj úoHd wxYfha fcHIaG lÓldpd¾h wdpd¾h ux., o is,ajd iy iafldÜ,ka;fha wen¾ãka úYajúoHd,fha uydpd¾h wekavD ta' fuyd.a hk uy;ajre fufyhjQ m¾fhaIKhl § h'

m¾fhaIKh i`oyd ,xldj o we;=¿j rgj,a 12l Ndú; jk iy,a idïm, fhdod .eKqks' ,xldfõ" leì;sf.d,a,Ej" ueojÉÑh" rUEj" mrdl%umqr" iy Y%Smqr wd§ udrdka’sl jl=.vq frda.hg k;=j ;sfnk m%foaYj,ska o" frda.h jd¾;d fkd jqKq ud;r Èia;%slalfha ;syf.dv" iq,a;dkdf.dv" foksmsáh" f;,sÊcú," iy wl=/iai hk m%foaYj,ska ,nd .;a iy,a idïm, Bg we;=<;a úh' ,xldjg wu;rj nx.a,dfoaYh" ldïfndach" m%xYh" >dkdj" bkaÈhdj" b;d,sh" fkamd,h" Ökh" cmdkh" ;dhs,ka;h" iy weußld tlai;a ckmoh hk rgj,ska /ial< iy,a idïm, o m¾fhaIKhg tlalr .eKqks' zleâñhïZ" iy,a u.ska ñksia YÍrhg we;=¿jk wdldrh fidhd ne,Su" m¾fhaIKfha wruqK úh'

bka wkdjrKh jQfha" nx.a,dfoaYh yerqKq úg jeäu zleâñhïZ m%;sY;hla iys; iy,a wdydrhg .kafka ,xldfõ nj h'

,xldfõ lDIsl¾udka;fha § Ndú; lrk" m%ñ;sfhka f;dr lD;su ridhksl fmdfydr Tiafia zleâñhïZ we;=¿ úI iys; ner f,day mig tlajk nj" wdpd¾h ux., o is,ajd uy;df.a woyihs'
·        ^uQ,dY%-2013$05$13 Èk American Chemical Society fjí wvú jd¾;dj iy 2013$06$12 È$,laìu uq,a msgqj&wdKavqfõ leâñhï
we;eï iy,aj, zleâñhïZ we;ehs udOH u.ska fy<sorõ ùu;a iu.u" ,xldfõ lDIsl¾u wud;HxYh m%ldYlr ;snqfKa" n;,f.dv ù m¾fhaIKdh;kh l< m¾fhaIKhl § iy,aj, leâñhï we;s nj fidhd .;a kuq;a" th wys;lr uÜgul fkd mej;s njhs' ^lDIsl¾u wud;HxYfha udOH f,alï frdìka ixL wurfiak uy;d 2013$06$18 od;ñka ksl=;a l< udOH ksfõokh& ,la jeishka wdydrhg .kakd we;eï iy,aj," zleâñhïZ we;s nj" tu ksfõokfhka o ;yjqre úh'


.a,hsfmdfiaÜ udrhd
udrdka;sl ksoka.; jl=.vq frda.h we;sùu msKsi" zwdikslaZ" zleâñhïZ we;=¿ úI ner f,day n,mdk nj fy<slr .;a; o" ffjoH pkak chiquk uy;d we;=¿ m¾fhaIlhkag hï .eg¿jla b;sß úh' ta" wdiksla ñksia isrerg we;=¿ù" jl=.vq lrd .uka lrk l%ufõoh meyeÈ,slr .; fkd yels ùuhs' th fidhd .ekSu i`oyd Tjqyq È.ska È.gu m¾fhaIK l<y'

udrdka;sl ksoka.; jl=.vq frda.h we;sùu i`oyd" wdiksla" lsjq,a c,h" iy rcrg m%foaYfha zjeä wdiksla m%udKhla r`ojd .; yelsZ hlv nyq, mi fya;= jk nj" uq,a m¾fhaIKfhka wkdjrKh flßKs' tfy;a tys m%n, wvqmdvq we;s nj miqj m¾fhaIlhkag wjfndaO úh'

wka;¾cd;sl ;,fha §" jl=.vq frda. iy úI úoHdj ms<sn`o nqoaêu;=ka iu. l< ixjdo Tiafia .eg¿ lsysmhla bÈß m;a úh'
·        c,fha we;s wdiksla iy wfkl=;a úI øjH m%udKh fujka oreKq frda.hla we;s ùug ;rï m%udKj;a o@
·        wdiksla isrerg we;=¿jQ miqj" idudkHfhka oreKqu ydksh jkafka wlaudjg h' tfy;a rcrg jl=.vq frda.Ska w;s nyq;rhlf.a wlaudjg isÿj we;af;a wju ydkshls' wlaudjg wju ydks we;s lrñka" jl=.vqj,g muKla m%n, ydkshla lsÍug" wdiksla we;=¿ wfkl=;a úIj,g yelshdjla ,enqfKa flfia o@ hkak" tfia u;=jQ m%n,u .eg¿ folhs'

fïjdg ms<s;=re fidhd weußldfõ" le,sfmdakshd rdcH úYajúoHd,fha § m¾fhaIK werôKs' tys § ffjoH pkak chiquk uy;dg iy m%shka;d fiakdkdhl uy;añhg" tys fiajh lrk ,dxlsl uydpd¾hjrfhl=f.a u. fmkaùï ,eìKs' Tyq le,sfmdakshd rdcH úYajúoHd,fha fi!LH úoHd fomd¾;fïka;=fõ uydpd¾h ir;a .=K;s,l uy;d h' udrdka;sl ksoka.; jl=.vq frda.h yg .ekSu i`oyd" ;j;a úI ridhkslhka n,mdk nj m¾fhaIKh u.ska wkdjrKh úh' ta ridhkslh" z.a,hsfmdfiaÜZ ^Gliphosate& h' z.a,hsfmdfiaÜZ jQ l,S" ,xldfõ o nyq,j Ndú;d jk j,a kdYlhls'

ffjoH pkak chiquk uy;d fufia lshhs'
zb;d myiqfjka lsjq, iu. ixfhda.ùu" .a,hsfmdfiaÜj, úfYaI ,laIKhhs' lsjq, hkq le,aishï iy ue.akSishï ksid yg .kakd ;;a;ajhls' lsjq,a c,h iajdNdúlj we;s ;ekl .a,hsfmdfiaÜ fh§fuka tajd myiqfjka lsjq, iu. ixfhda. fõ' blaì;s idudkH úfhdackhlg ,la fkdù §¾> ld,hla /`§ mj;S" tfiau ridhksl fmdfydr iy m<sfndaOkdYl Tiafia tk wdiksla" leâñhï" fl%dañhï" ksl,a jeks w¾O f,day fyda ner f,day tl;=jQ wjia:djl" ta f,day b;d myiqfjka .a,hsfmdfiaÜ iu. ixfhda. fõ' bka miqj §¾> ld,hla /`§ mj;shs' fï wdldrhg lsjq," ner f,day" wdiksla iy .a,hsfmdfiaÜ tlaj ridhksl zoe,silaZ ^jHqyhla& ;khs' wms fïl y`ÿkd .;a;d' fldgskau z.a,hsfmdfiaÜZ lshkafka" wdiksla iy ner f,day jl=.vq lrd /f.k hk zjdylhdZ h'Z
^ක්‍රිෂ්ණ විජේබණ්ඩාර&
2014$09$21No comments:

Post a Comment