Total Pageviews

Friday, August 29, 2014

ආසියාවේ පැරණිම ගොවීන්ගේ ලංකා ලකුණ



m%d.a ft;sydislmqrdúoHd m¾fhaIKj,skamiq.sh ld,fha jeä wjOdkhla fhduq flrefKa"udkj mßKdu b;sydifha uOH Ys,d hq.fhys,xldfjys úiQ zn,xf.dv udkjhkaf.aZ Èú fmfj; .ek h'Tjqkaf.a Èúießh wÈka jir 48"000-3000 ;a w;rld, mrdihla Tiafia me;sr ;sìKs'm¾fhaIK u.ska Tjqkaf.a zÔjk rgdjZ iy zhemSï l%uhZiïnkaOfhka f;dr;=re iïNdrhlau fy<sorõ úh'bka wfma rfÜ f.dú;efka hg.shdjg obuy;a wdf,dalhla t,a, úh' uy;a l=;=y,h okjkw¨;a lreKq y`ÿkajd§u" fuu ,smsfhys wruqKhs'



mdyshka f,fkka yuqjQ

wdishdfõ merKsu flfi,a f.dúfhda

පාහියන්ගල කඳු වැටිය

^l%sIaK úfÊnKavdr&
    zùZ hkq" OdkH Ydlhls' tys WoaNso úoHd;aul l=,h"  z.%eñfkaZ (Gramineae)  h' we;eï úg th" zfmdataisfhaZ   (Poacea)   hkqfjka o ye`Èkafõ' z.%eñfkaZ hkq ;DK Ydl l=,hla jk w;r" Bg wh;a Ydl úfYaI ixLHdj 22 ls' bka ukqIH wdydrh i`oyd j.d lrkafka zTrhsid ieghsjdZ (Oryza sativa)    iy zTrhsid .a,enßkdZ  (Oryza glaberina) hk úfYaI fol muKs' zTrhsid ieghsjdZ úfYaI j.d lrkafka" f,dj ksj¾;k l,dmSh wdishdkq rgj, h' zTrhsid .a,enßkdZ úfYaI j.d lrkafka" wm%sldkq rgj, h' b;sß Ydl úfYaI 20 u .Kka .efkkafka" z.%eñfkaZ ù Ydl l=,fhys zj,a o¾YZ (Wild rice)  fyj;a zj,a ùZ hkqfjks' tajd ukqIH wdydr msKsi j.d fkd flf¾'

     bx.srsis niska zjhs,aâZ (Wild)  hkak" isxy,hg kef.kafka" zjkcZ fyda zjkfhys we;sZ hk wre;sks' tfia jqj;a zjhs,aâZ hkak" we;eï wjia:dj, § zj,aZ hkqfjka o isxy,hg kef.hs' th .%duH fukau úoaj;a jyfrys o fhfokq oelsh yelsh' zj,a ùZ o tn`ÿ jyrls' wfma rfÜ we;eï merKs .ul fïjd zW!re ùZ hkqfjka o ye`Èkafõ' uE;l flreKq mqrdúoHd m¾fhaIK wkqj" ,xldfõ ù Ydlfhys fm!rdKslNdjh" wÈka jir 15"000-39"000 la ;rï w;S;hg fyj;a" uOH Ys,d udkjhkaf.a hq.hg Èfjk nj" oeka fidhd f.k ;sfíæ

ආචාර්ය සිරාන් දැරණියගල සහ
ආචාර්ය නිමල් පෙරේරා යන
 මහත්වරු කැණීම් නිරීක්ෂණය කරමින්
     

   

m%isoaO l;d mqj;aj, tk yeáhg"  f,dj ù f.dú;efka b;sydih wÈka jir 6000 la fyj;a" l%sia;= mQ¾j 4000 la ;rï wE;g Èfjhs' th werö we;ehs lshkafka" Ökfhka iy Bidk È. bkaÈhdfõ z.x.dZ iy zbkaÿ ksïkZ YsIaGdpdr Tiafia h' ù f.dú;ek" bka miqj ,xldj we;=¿ fmrÈ. rgj,g me;sreKq nj" úoaj;ayq lsh;s' m%lg b;sydi{fhl= jk uydpd¾h bkaølS¾;s isßùr uy;d fmkajd § we;s wdldrhg" ,xldfõ ù f.dú;ek uq,skau me;sr f.dia we;af;a" u,aj;= Th" oeÿre Th iy l,d Th hk úh,s l,dmSh .x.d ksïk wdY%s;j h' 

lS¾;su;a mqrdúoHd{fhl= iy mqrdúoHd fomd¾;fïka;=fõ" ysgmq wOHlaI ckrd,ajrfhl= jk wdpd¾h isrdka oerKsh., uy;d" 1969 jifrys wkqrdOmqrfha we;=¿mqrfha l< leKSï wkqj" ,xldfõ ù f.dú;ek wÈka jir 2900 la muK merKs h' yS,E wYajhka" .jhka we;s lsÍu" ù f.dú;ek" ueá n`ÿka iy f,day Ndú;h" iy ù j.dj wd§ lDIsld¾ñl hq.hl udkj idOl rdYshlau tys § Tyqg yuq úh' merKs ù wegj, wjfYaI o" yuqjQ mqrdjia;= w;r ;sìKs' wÈka jir 3000 lg muK by;" ovhï hq.fha úiQ n,xf.dv udkjhka jkfha § zj,a ùZ j¾. mßfNdackh lrkakg we;ehs hkak" wdpd¾h isrdka oerKsh.,hkaf.a úYajdihhs'

     n,xf.dv udkjhka ms<sn`o leKSï m¾fhaIKj,g uy;a wdf,dalhla ,enqfKa" thg zmrd. úYaf,aIKZ úê l%uh tla ùfuks' udkj ckdjdi idOl iys; mdxY= ia:rj, we;s zYdl mrd.Z úYaf,aIKh thska isÿ úh' lE.,a, Èia;%slalfha" ls;=,a., zfn,s f,kZ" wÈka jir 31"000 la merKs udkj ckdjdihls' mqrdúoHd fomd¾;fïka;=j" j¾I 1978 isg 1986 olajd jßkajr tys leKSï lf<a h' th fufyh jQfha" mqrdúoHd fomd¾;fïka;=fõ" ysgmq wOHlaI ckrd,ajrfhl= jk" wdpd¾h tÉ' ví,sõ' úchmd, uy;d h' uOHYs,d hq.fha § ,xldfõ úiQ udkjhka ^n,xf.dv udkjhka&" zj,a fo,aZ weg (Artocarpus nolilis)  mq¿iaid wkqNjlr we;s nj" uq,a jrg fy<s jQfha fn,s f,fkka yuqjQ mrd. úYaf,aIKh lsÍfuks' th isÿ jQfha" Ydl mrd. úYaf,aIKh ms<sn`o iqm%lg bka§h úfYaI{fhl= jQ wdpd¾h tï' ã' lcd,s uy;d w;sks' j,a fo,a j¾.h" ,xldjg wdfõKsl úfYaIhla nj o fy<s úh' we;eï fmfoil fïjd" wo;a y`ÿkajkafka" zneÈ fo,aZ kñks' thska miqj" l=reúg zngfodU f,k" nq,;aisxy, zmdyshka f,kZ" wd§ m%d.a ft;sydisl .,a f,ka leKSïj,ska o j,a fo,a wjfYaI fidhd .ekqKs'

    
ලෙනෙහි පිවිසුම් පියගැට පෙළ
mrd. úYaf,aIKh ;=<ska úfYaI f;dr;=rla fy<sorõ jQfha" j¾I 2003 jif¾ § h' ta" le,Ksh úYaj úoHd,hSh mqrdúoHd mYapd;a Wmdê wOHhk wdh;kfha wdpd¾h r;akisß fm%au;s,l uy;d" fyda¾gka;ekak m%foaYfha l< zúÿï mÍlaIKhlaZ u.sks' tys § Tyqg" wÈka jir 10"000-17"000 la ;rï merKs OdkH mrd. yuq úh' tajd" znd¾,sZ iy z´ÜiaZ hkqfjka y`ÿkd .ekqKs' bka lshejqfKa" tu ld,fha § fyd¾gka;ekafka úiQfjda" znd¾,sZ iy z´ÜiaZ hk OdkH j.dlr we;s njhs' j;aufkys kï" ,xldfõ nd¾,s fyda ´Üia j.d fkd flf¾'

     ,xldfõ m%d.a ft;sydisl .,a f,ka jeä yßhla ;ju;a msysáfha"  ksj¾;k l,dmSh j¾Id jkdka;r mßirfha h' l=reúg" zngfodU f,kZ" nq,;aisxy," zmdyshka f,kZ" udkshka.," zfn,s f,kZ" w;a;kf.dv" zw¿ f,kZ" w;a;k.,af,a" zw,j, fmd;a.=,a f,kZ" jdrK" zlf,dagqjdj .,a f,kZ iy lE.,af,a" jrldfmd," zfodrjla lkao f,kZ wdÈh Bg ksoiqka h' uOH Yss,d hq.fhys tajdfhys úiQ zn,xf.dv udkjhkaZ" mßfNdackh l< Ydluh wdydr .ek f;dr;=re rdYshla leKSïj,ska fy<s úKs'
    
     lel=K weg (Canarium zeylanicum)" weá flfi,a (Musa sp./Wild banana)" j,a fo,a ^neÈ fo,a&" j,a fjr¿" iy j,a ù (Wild rice)" wdÈfhys wjfYaI ta w;r yuq úh' óg wu;rj" wÈka jir 20"000 lg by; ngfodU f,fkys úiqfjda" ;d, j¾.fha Ydl m;%j,ska (Palme fronds)" meÿre jeks we;sß,s" øjH f.k hk n`ÿka iy uia wdÈh ueisj, ;nk we;=reï øjH ksmojd .;a nj" fidhd .ekqKs' 2005 jif¾ §" mqrdúoHd fomd¾;fïka;=fõ ksfhdacH wOHlaI wdpd¾h ksu,a fmf¾rd uy;d" wdpd¾h isrdka oerKsh.," iy iafldÜ,ka; iag¾,ska úYaj úoHd,fha uydpd¾h bhka ta' isïmaika hk uy;ajrekaf.a iydh o we;sj m¾fhaIKh fufyhù h'

         mdyshka f,fkys kj leKSï jdrhg uq, msrefKa 2007 jif¾ § h' ta" ,xldfõ m%d.a ft;sydisl .,a f,kaj,ska yuqjk udkj wjfYaI" kùk ;dlaIKsl l%ufõo u.ska jvd úêu;a f,i ld,ks¾Kh lsÍu i`oyd mqrdúoHd wOHlaI ckrd,a wdpd¾h fikr;a Èidkdhl uy;df.a u. fmkaùu hgf;a l%shd;auljQ jev ms<sfj,la Tiafia hñks' mqrdúoHd fomd¾;fïka;=fõ ksfhdacH wOHlaI ^leKSï& wdpd¾h ksu,a fmf¾rd uy;df.a fufyhùfuka th werö ;sìKs' ta wkqj" 2012 jif¾ mdyshka f,fkys kj lekSï jdrh" mgka .ekqKs' leKSu wdpd¾h ksu,a fmf¾rd uy;df.a fufyh ùfuka isÿ úh' එහිදී ලෙනෙහි ආදි මානව ජනාවාස පස් ස්ථර"ඇමරිකාවේ බීටා ඇනලිටික් රසායනාගාරයෙන් කාලනිර්ණය කෙරිණි' ඉන් හෙළි වූයේ පාහියන් ලෙනෙහි මානව ජනාවාසය අදින් වසර 48"000ක් පැරණි බවයි' එය හෙළි වූයේ 2014 මැයි මාසයේ දී ය' ආචාර්ය නිමල් පෙරේරා මහතා කියන හැටියට" එය ලංකාවේ මෙතෙක් සොයා ගත් පැරණිම බලංගොඩ මානව ජනාවාසයයි'

     mqrdúoHd mYapd;a Wmdê wOHhk wdh;kfha wdpd¾h r;akisß fm%au;s,l uy;d o mdyshka f,fkys m¾fhaIKhg tla úh' Tyq Bg iyNd.s jQfha" f,fkka u;=lr .;a udkj ckdjdi mia ia:r wdY%fhka Ydl øjHh yd mrd. wdÈh ishqï f,i úYaf,aIKh  i`oyd h' ta i`oyd Ndú;lr we;af;a" zlaIqø is,slduh fmdis,Z wOHkh lsÍfï úê l%uhhs' wdpd¾h ksu,a fmf¾rd uy;d mjik wkaoug" wdpd¾h fm%au;s,l uy;df.a m¾fhaIKfhka mdyshka f,ka jeishka" wÈka jir 37"000 la ;rï wE; ld,fha §" weá flfi,a" j,a ù" iy j,a fo,a hk wdydr o" WK Ydl o Ndú;d lr ;sfí'
    

     
ඇටි කෙසෙල් 

ඡායාරූපය

ජයන්ත විජේරත්න හේරත්
wdpd¾h fm%au;s,l uy;d mdyshka f,k wrNhd l< ishqï úYaf,aIK m¾fhaIKfhka" ;j;a jd¾;d.; ldrKhla fy<sorõ úh' ,dxflah udkj b;sydifha lDIsld¾ñl iNH;ajh ms<sn`oj merKsu idOl u;=lr .ekSu" ta jd¾;d.; ldrKhhs' zmdyshka f,fka ysgmq udkjfhda flfi,a j.dlr,d ;sfhkjd' wmg ta .ek idOl yuq jqKd' m¾fhaIK lghq;= wjika jqKdu" wmg iïmQ¾K f;dr;=re bÈßm;a l< yelshsZ" wdpd¾h fm%au;s,l uy;d lshkafka h'

     j.d lrk ,o flfi,a fyj;a" .DyiaÓlrKh jQ flfi,a ms<sn`o f,dj merKsu jd¾;dj ysñj we;af;a zmemqjd ksú.skshdjgZ h' tys úiQfjda" wÈka jir 6490-7000 lg by;" ‘Kuk Swap’ kï j.=re ìñ m%foaYj, flfi,a j.d lr ;sfí' 2003 jif¾ § ta nj fidhd f.k ;snqfKa" fvkayeï kue;s úoHd{fhla úisks' W.kavd jeishka" wÈka jir 4050-4250 lg by; flfi,a j.dlr ;sfí' Bg iuld,Sk jljdkqfõ § wfma mdyshka f,fka úiQ udkjhka o flfi,a j.dlr ;sfí' we;eï úg Tjqka" ol=Kq wdishdfõ merKsu f.dùka ùug o neß ke;ehs m¾fhaIlfhda wkqudk lr;sæ
ඡායාරූප ප්‍රෑන්ක් ද සොයිසා

2013$10$13-ඉරුදින'

No comments:

Post a Comment